Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Z umową zleceniem spotykamy się bardzo często. Czasami umowy zlecenia określane są jako umowy śmieciowe, gdyż najczęściej mówi się jedynie o wadach tego typu umów.

Pamiętać jednak należy, że umowa zlecenie to nie tylko wady, ale także zalety. Zanim więc podpiszemy umowę zlecenie, warto dokładnie poznać charakterystykę tego rodzaju umowy.

Umowa zlecenie, jak każda umowa cywilnoprawna, podlega ścisłym regulacjom, które wyznaczane są przez kodeks cywilny. Stronami w umowach cywilnoprawnych są podmioty cywilnoprawne, określane jako zleceniodawca i zleceniobiorca. Umowa zlecenie określa czynności zlecane przez zleceniodawcę, które to zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy, za odpowiednią opłatą.

Tagi: umowa zlecenie, umowa o pracę, rodzaje umów, umowa na zlecenie, praca

Strony umowy zlecenia

Jak wspomniane było wyżej, umowa zlecenie umożliwia zleceniodawcy zlecenie pewnych działań zleceniobiorcy. Zleceniodawca i zleceniobiorca określani są jako strony umowy. Umowy zlecenia zawierane są pomiędzy podmiotami cywilnoprawnymi, do których kodeks cywilny zalicza:

  • osoby fizyczne – są to osoby pełnoletnie i małoletnie
  • osoby prawne – m.in. fundacje, stowarzyszenia
  • ułomne osoby prawne – m.in. spółki osobowe

Jak więc widać umowa zlecenie może być zawierana tylko pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami. Wszelkie kwestie dotyczące umowy zlecenia, zawarte są w art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Tam również określone są podmioty, których dotyczą umowy zlecenie. Warto więc sprawdzić przed podpisaniem takiej umowy czy umowa zlecenie w ogóle może być przez nas zawarta.

Tagi: zleceniodawca, zleceniobiorca, praca, praca na zlecenie

Umowa zlecenie a wynagrodzenie

Mimo tego, że w kodeksie nie ma określonej konieczności wypłaty wynagrodzenia, to zazwyczaj umowa zlecenie obarczona jest domniemaniem, iż za jej wykonanie należy się wypłata.

Umowy zlecenie powinny zawierać informację o wynagrodzeniu. Jeśli umowa zlecenie ma być wykonana nieodpłatnie, to powinna zawierać taki zapis.

Zdarza się jednak, że strony nie określą sposobu i wysokości wynagrodzenia. Wówczas wynagrodzenie za umowę zlecenie określane jest jako "wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy". W takiej sytuacji określane jest ono na podstawie czasu, który musiał poświęcić zleceniobiorca na wykonanie umowy zlecenia oraz stopnia skomplikowania zlecenia. Umowa zlecenie bez określonego wynagrodzenia może być przyczyną nieporozumień, dlatego podpisując umowę zlecenie należy zwrócić uwagę czy są tam odpowiednie zapisy dotyczące wynagrodzenia, które należy się zleceniobiorcy, gdy umowy zlecenia zostanie wykonana.

Tagi: umowa o pracę, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za zlecenie, praca, praca na zlecenie

Charakterystyka umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest bardzo charakterystyczną umową. Nie podlega ona takim samym zasadom jak tradycyjna umowa o pracę. Czym więc wyróżnia się umowa zlecenie?

Przede wszystkim umowa zlecenie dotyczy wykonania zleconego działania, a nie rezultatu (tak jak jest w przypadku umowy o dzieło).

Umowy zlecenie czasami nazywane są umowami starannego działania, gdyż zleceniobiorca ma obowiązek wykonać podjęte zlecenie najstaranniej, jednak nie musi wykonać określonego rezultatu. Umowa zlecenie zazwyczaj zobowiązuje zleceniobiorcę do osobistego wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie zawsze. Wynagrodzenie za umowę zlecenie wypłacane jest po zakończeniu czynności. Bardzo często umowy zlecenia zobowiązują zleceniobiorcę do raportowania w zakresie postępów w działaniu i do rozliczenia się z wykonanej pracy.

Tagi: umowy zlecenie, charakterystyka umów zleceń, praca na zlecenie

Umowa zlecenie to nie stosunek pracy

Wiele osób pracujących na umowę zlecenie zastanawia się czy umowy zlecenia to stosunek pracy.

Należy kategorycznie podkreślić, że umowa zlecenie nie jest stosunkiem pracy.

Umowa zlecenie nie podlega takim zasadom jak umowa o pracę. Współpraca w ramach umowy zlecenia oparta jest na luźniejszych zasadach. Sama umowa zlecenie może być kształtowana w stosunkowo elastyczny sposób, a jej zapisy mogę być ustalane między sobą przez strony. Zasadniczą różnicą pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę jest to, iż umowa zlecenie zawierana jest na podstawie Kodeksu cywilnego, a umowa o pracę na podstawie Kodeksu pracy.

Umowa zlecenie nie wymaga od zleceniobiorcy wykonywania pracy w określonym miejscu lub czasie, nie gwarantuje również zleceniobiorcy urlopu wypoczynkowego.

Według prawa nie jest dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę umową zleceniem. Jeśli umowa zlecenie nosi znamiona umowy o pracę (np. określa ilość godzin pracy albo miejsce wykonania zlecenia), zleceniobiorca może dochodzić swoich praw przed sądem pracy i domagać się od zleceniodawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Tagi: umowa zlecenie, praca, rodzaje umów o pracę, stosunek pracy

Na umowie zleceniu też masz prawo do ubezpieczeń

Wydawać by się mogło, że skoro zawarta jest umowa zlecenie, a nie umowa o pracę, to zleceniobiorcy nie przysługuje również prawo do ubezpieczeń. Prawodawca zabezpieczył osoby wykonujące umowy zlecenia i określił, które z nich i w jakich przypadkach objęte są prawem do ubezpieczeń.

Według prawa jeśli umowa zlecenie jest wykonywana przez osobę, której na innej podstawie nie przysługuje prawo do ubezpieczeń, to taka umowa zlecenie musi być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem. Takie umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu, które zleceniobiorca może opłacać dobrowolnie.

Umowa zlecenie objęta jest obowiązkiem ubezpieczeniowym od dnia jej podpisania do dnia wygaśnięcia. Obowiązek odprowadzania wyznaczonych przez prawo składek spoczywa na zleceniodawcy.
W wyjątkowej sytuacji są uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia. Jeśli umowa zlecenie dotyczy osoby uczącej się, to najczęściej nie jest ona obarczona obowiązkowymi ubezpieczeniami.

Tagi: umowa zlecenie, składki za zleceniu, oskładkowanie zleceń, praca

Umowa zlecenie a urlop wychowawczy, prawo do emerytury i prowadzenia działalności pozarolniczej.

Umowa zlecenie, jak było wspomniane, podlega nieco innym zasadom niż umowa o pracę. To samo dotyczy obowiązków ubezpieczeniowych.

Jeśli umowy zlecenia podpisywane są z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym, to podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, obliczanemu na podstawie wynagrodzenia otrzymanego w ramach umowy zlecenia.

Jeśli chodzi o emerytów i rencistów, to umowa zlecenie zawarta z taką osobą również podlega obowiązkowi uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wówczas do podstawy obliczenia wysokości składek wliczane jest wynagrodzenie z umowy zlecenia oraz wynagrodzenie z tytułu renty czy emerytury.

Umowa zlecenie zawierana z osobami wykonującymi pozarolniczą działalność gospodarczą także musi być oskładkowana. Podobnie jak w przypadku rencistów i emerytów na podstawę wyliczania wysokości należnych składek, składają się wynagrodzenie z umowy zlecenia oraz wynagrodzenie z tytułu prowadzonej działalności.

Tagi: urlop wychowawczy a zlecenie, praca na zlecenie, działalność gospodarcza a umowa zlecenie, typy umów o pracę, praca

Umowa zlecenie – czy tylko same wady?

Najczęściej słyszy się głosy, że umowa zlecenie to jedynie same wady – zwłaszcza dla zleceniobiorcy.

Do wad, którymi obarczona jest umowa zlecenie zalicza się brak urlopu wypoczynkowego oraz bezpłatnego.

Umowy zlecenia nie przewidują takiej formy wypoczynku. Jednak należy pamiętać, że umowa zlecenie może być realizowana w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, a z jej rezultatów można często rozliczać się w formie zdalnej. W związku z elastycznością umów zleceń, można również ustalić ze zleceniodawcą ilość dni przysługujących na wypoczynek, gdyż prawo tego nie zabrania. Wówczas umowa zlecenie pod kątem "urlopowym" niewiele różni się od umowy o pracę.

Często podnoszony jest również argument dotyczący ochrony kobiet w ciąży. Umowy zlecenia nie przewidują bowiem takiej ochrony. Umowa zlecenie nie podlega Kodeksowi pracy i może być wypowiedziana w każdej chwili. I nie ma tu znaczenia fakt czy kobieta, której dotyczy umowa zlecenie, jest w ciąży, czy też nie.

Umowy zlecenia nie przewidują także udzielania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i opiekuńczego na dziecko. Jednak patrząc znów na ogromne możliwości, jakie daje prawodawca przy tworzeniu umów zleceń, można w zapisach takiej umowy zawrzeć interesujące nas punkty dotyczące ewentualnej ochrony kobiety w ciąży. Nie bez znaczenia jest również fakt, że umowa zlecenie daje możliwość elastycznego zarządzania czasem i zakresem obowiązków, a także dopuszcza scedowanie jej na osoby trzecie.

Umowa zlecenie to także brak naliczanego stażu pracy.

I ten argument pozostaje chyba najistotniejszy dla przeciwników umów zleceń. Umowa zlecenie jako umowa cywilnoprawna, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Inaczej jest jednak w przypadku ustalaniu prawa do emerytury. Jeśli umowy zlecenia obciążone były składką emerytalną, to są ona brane pod uwagę podczas ustalania prawa do emerytury oraz w momencie wyliczania jej wysokości.

Tagi: wady zleceń, praca na zlecenie, umowa zlecenie, praca

Umowa zlecenie – zalety dla pracowników

Zleceniobiorca podpisując umowę zlecenie wcale nie musi być stroną pokrzywdzoną. Bowiem umowa zlecenie to korzyści także dla osób przyjmujących takie zlecenia.

Umowy zlecenia umożliwiają zleceniobiorcy samodzielne wykonywanie pracy, bez przełożonych, kierowników, dyrektorów. Brak nadzoru to niewątpliwa korzyść dla zleceniobiorcy. Umowa zlecenie nie przewiduje również wyznaczonych godzin pracy, dzięki czemu zleceniobiorca sam może je ustalać i pracować kiedy mu wygodnie (np. nocami).

W wielu przypadkach umowa zlecenie to czysty zysk dla zleceniobiorcy, gdyż tego rodzaju umowa najczęściej nie jest oskładkowana.

I najważniejsza chyba rzecz, umowa zlecenie może być wypowiedziana w dowolnym czasie (chyba, że jej zapisy stanowią inaczej). Dzięki temu zleceniobiorca nie przywiązuje się ani do jednej firmy, ani do jednego miejsca, ani do jednego typu pracy.

Tagi: umowa zlecenie, umowa zlecenie pozytywy, praca na zlecenie

Umowa zlecenie – zalety dla przedsiębiorców

Umowy zlecenia mogą być umowami korzystnymi dla obu stron. Nie należy obawiać się umów zleceń, gdyż niejednokrotnie taki sposób pracy i wynagradzania jest lepszy i skuteczniejszy.

Umowa zlecenie patrząc od strony zleceniodawcy, jest o tyle korzystna, iż nie wymusza na nim mnóstwa obowiązków, które związane są z umową o pracę. Pracownikowi, którego dotyczą umowy zlecenie nie przysługuje urlop, dodatki za pracę w nocy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ochrona przez zwolnieniem z pracy. Umowa zlecenie to dobry sposób na przetestowanie pracownika. Pracownik, którego dotyczą umowy zlecenie, ma możliwość wykazania się i pokazania potencjalnemu pracodawcy, że pracę swoją wykonuje dobrze i sumiennie.

Umowa zlecenie to także sposób na to, by przedsiębiorca dopiero startujący na rynku, nie był obarczony zobowiązaniami stałymi, takimi jak umowy o pracę z pracownikami. Okresy wypowiedzenia dla umów zleceń ustalane są przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Nie ma więc tu żadnych zobowiązań wynikających z Kodeksu pracy. Umowa zlecenie jeśli nie ma określonego terminu wypowiedzenia, może być rozwiązana nawet ze skutkiem natychmiastowym.

Nie bez znaczenia dla zleceniodawcy pozostaje również fakt, iż umowy zlecenia mogą zawierać zapisy o rekompensacie. Jeśli zleceniobiorca nie wykona pewnych działań, które określa umowa zlecenie i spowoduje to szkody dla firmy, to pracodawca może domagać się od niego rekompensaty.

Rekompensata może stanowić wysokość całkowitego pokrycia wyrządzonych szkód. Umowa o pracę ogranicza rekompensatę do 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Niewątpliwie umowy zlecenia są pod tym względem korzystniejsze dla pracodawcy.

Tagi: umowa zlecenie, umowa o pracę, praca na zlecenie, plusy umowy zlecenia, zalety zleceń

Rozwiązywanie sporów wynikających z umów zleceń

Każda umowa zlecenie oparta jest o przepisy Kodeksu cywilnego.

Dlatego jeśli wystąpią jakieś spory i nieporozumienia pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, których nie przewiduje sama umowa zlecenie, będą one rozpatrywane na drodze postępowania cywilnego lub też przed obliczem sądu polubownego.

Umowa zlecenie nie podlega Kodeksowi pracy więc i spory nie będą rozpatrywane przed takim sądem. Postępowanie cywilne oraz przed sądem polubownym jest niewątpliwie łatwiejsze do przeprowadzania. W przypadku sporów, umowy zlecenia niewątpliwie bardziej korzystne są dla zleceniodawcy, gdyż przed sądem cywilnym obie strony (zleceniodawca i zleceniobiorca, których dotyczy umowa zlecenie) mają taką samą pozycję. Gdy rozpatrywany jest spór związany z umową o pracę to pracownik jest stroną uprzywilejowaną i podlega większej ochronie.

Tagi: spory w zleceniach, praca na zlecenie, praca na zlecenie

Umowa zlecenie czy wybrać?

Umowa zlecenie , jak każda z umów, ma swoje wady i zalety. Jak prezentowaliśmy wcześniej, zalety i wady, którym podlegają umowy zlecenie, dotyczą zarówno zleceniodawców jak i zleceniobiorców. Decyzja o tym czy warto podpisać umowę zlecenie jest niewątpliwie bardzo indywidualną decyzją, a jej podjęcie determinują zazwyczaj okoliczności.

Przed podjęciem decyzji o podpisaniu takiej umowy, koniecznie trzeba zapoznać się z jej zapisami. Umowy zlecenia dobrze skonstruowane gwarantują taki sam zakres praw i obowiązków w stosunku do zleceniodawcy i zleceniobiorcy, więc żadna ze stron nie powinna czuć się wykorzystywana.

Umowa zlecenie może okazać się świetnym sposobem na pracę dla osób, które nie lubią dostosowywać się do zasad panujących w firmach – godzin pracy, dress code, systemu zmianowego itp.

Warto zastanowić się czy umowa zlecenie będzie dla nas odpowiednia i satysfakcjonująca i wówczas podjąć decyzję o jej podpisaniu.

Tagi: praca na zlecenie, umowa zlecenie, praca, rodzaje umów o pracę

 

 

© Netinvest


Be Free